MENU

关闭

文档

创建控制器

在当前模板创建控制器 命名为 cms.php 为什么是cms.php是根据当前的模板目录是cms来的

有了这个控制器创建!你所需要的页面方法类型随心所欲了

php内容

<?php
namespace app\template\cms;

use app\index\controller\Addons;
use think\Db;
// +----------------------------------------------------------------------
// | Copyright (c) 2021 http://115cms.com All rights reserved.
// +----------------------------------------------------------------------
// | Author: @梦雨 <50361804@qq.com>
// +----------------------------------------------------------------------
// | 创建控制器方法 下方的index方法路径是 /tpl-cms-index.html
// +----------------------------------------------------------------------
class cms extends Addons
{
  public function index()
  {
    // 渲染页面 在当前模板下创建index.html即可
    echo $this->guoji_view('index');
  }
}